Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

1.  Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu  cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),  który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania  przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu)  dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed  jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

"ROBSON" Robert Gaździk

Os. Avia 5 m31

31-877 Kraków

Telefon dla kuriera: 789 289 310

lub mailowo na adres: sklep@linbox.pl.

Pełne dane sprzedającego:

"ROBSON" Robert Gaździk

Os. Avia 5 m31

31-877 Kraków

NIP: 686-154-20-07,

REGON: 369291810

2. Termin  czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży  lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia  wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy  świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

3. Sprzedawca  niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła  Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww.  oświadczenia.

4.  W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie  Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony  świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była  konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,  bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

5. Sprzedawca  dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego  samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument  wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego  z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności  otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub  dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7. Jeżeli  Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest  zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych  kosztów

8.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

9.1.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za  wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci  prawo odstąpienia od umowy; 

9.2.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,  nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

9.3.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu  jego zindywidualizowanych potrzeb; 

9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

9.5.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

9.6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi  rzeczami; 

9.7.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie  może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których  wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma  kontroli; 

9.8.  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego  przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli  przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania  konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne  do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9.9.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej; 

9.12.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia  usługi; 

9.13.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną  zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od  umowy.

10.  Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje  Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

.................................................................                                                              ......................, dn.

.................................................................

.................................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

tel.kont. ...................................................

 

"ROBSON" Robert Gaździk

Os. Avia 5 m31

31-877 Kraków

Telefon dla kuriera: 789 289 310

lub mailowo na adres: sklep@linbox.pl

 

Formularz odstąpienia od umowy 

 

Oświadczenie  o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów  oraz  o  odpowiedzialności  za  szkodę  wyrządzoną  przez  produkt  niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) 1 odstępuję od umowy  nr ............................................ zawartej dnia ...............................................   dotyczącej zakupu towaru / usługi ............................................................................................................................

Proszę o zwrot kwoty  na konto bankowe nr . ...............................................................................................................................................

 

 

................................

   podpis konsumenta

Warunki reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:


1.1. Sprzedawca  odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks  cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w  innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


1.2.  Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada  wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby  dostarczyć reklamowany towar do sprzedawcy na adres:

"ROBSON" Robert Gaździk

Os. Avia 5 m31

31-877 Kraków

 
1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@linbox.pl,  W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji  zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych  informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.


1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W szczególnych przypadkach gdy jest wymagane sprowadzenie części z zagranicy okres może trwać dłużej, o czym klient zostanie poinformowany.


1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.


1.3.3. Sprzedawca  informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją  uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami  zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie  wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu  odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)


1.4.  W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać  z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.


2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:


2.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za  pośrednictwem sklepu Allegro należy składać na adres mailowy sklep@linbox.pl, bądź listownie na adres sklepu:

"ROBSON" Robert Gaździk

Os. Avia 5 m31

31-877 Kraków


2.2.  W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się  podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres  e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.


2.3.  Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą  elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14  (czternastu) dni roboczych.


2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.